Information om hur dina personuppgifter behandlas vid bokning av Paviljongen

1. Inledning
Din integritet och digitala säkerhet är viktig för oss på Veidekke Bostad AB AB, org.nr 556550-7307 (”Veidekke”). Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Veidekke. Veidekke är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter och du kan när som helst kontakta oss för att ställa frågor om vår hantering genom att vända dig till vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna i punkt 12).

Denna informationsskrift (”Informationsskriften”) har tre syften:
1.  Att förklara hur vi använder den information som du delar med oss,
2. Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör - respektive inte gör - med den, och
3 Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person, exempelvis namn, adresser, telefonnummer och IP-adresser.

All information som vi samlar in om dig har en koppling till din bokning av Paviljongen och vi använder inte informationen till något annat.

Veidekke kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi samlar enbart in personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna boka och administrera din bokning av Paviljongen. Följande personuppgifter samlas in:

Personuppgift Ändamål Laglig grund
Namn För att kunna boka Paviljongen för rätt person. Avtalets fullgörande
För att kunna administrera bokningen av Paviljongen om ändring av bokning måste ske. Avtalets fullgörande
För att kunna följa upp den bokning som skett vid behov, exempelvis om skada skett eller om andra frågor avseende användningen uppstått. Avtalets fullgörande
E-postadress För att kunna boka Paviljongen för rätt person. Avtalets fullgörande
För att kunna administrera bokningen av Paviljongen om ändring av bokning måste ske. Avtalets fullgörande
För att kunna följa upp den bokning som skett vid behov, exempelvis om skada skett eller om andra frågor avseende användningen uppstått. Avtalets fullgörande
För att kunna skicka nyhetsbrev om och information om evenemang på Paviljongen. Avtalets fullgörande
 


 

Ytterligare information som sparas i samband med bokningen är

 • datum och tid för din bokning,
 • ämnet du angett för din bokning samt
 • det meddelande som du skickat till oss i och med din bokning.


3. När samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter när du bokar Paviljongen.

4. Hur använder vi personuppgifterna?
Vi använder dina personuppgifter

 • till att administrerar din bokning av Paviljongen,
 • för att skicka nyhetsbrev till dig och
 • för att skicka inbjudningar till kommande event på Paviljongen.


5. Hur delar vi informationen med andra företag?
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan part. Däremot använder sig Veidekke av ett antal databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig så smidigt som möjligt. Vi ingår alltid avtal med dessa externa parter som lyder under sekretess och uppfyller de krav som ställs i gällande lag på hur överföring av personuppgifterna får ske samt hur dina personuppgifter får behandlas. På så sätt garanteras säkerheten samt sekretessen avseende dina personuppgifter. 

6. Överföring till andra länder
Veidekke för inte över dina personuppgifter till något land utanför EU eller EES.

7. Dina rättigheter
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra ändamål och du har rätt att kontrollera att så sker. Veidekke ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Veidekke kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du som individ har ett antal rättigheter under gällande lag. Du har rätt att:

1. Få tillgång till dina personuppgifter.

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna lämna ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig, om inte det finns ett behov av att förlänga tiden med ytterligare 60 dagar. Detta är möjligt om begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden.
 • Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Veidekke kan komma att neka dig tillgång om begäran är uppenbart ogrundad, orimlig eller om personuppgifterna inte får lämnas ut enligt annan lagstiftning.
 • Registerutdraget tillhandahålls kostnadsfritt. Veidekke har dock rätt att ta ut en rimlig avgift för de administrativa kostnaderna som registerutdraget innebär för ytterligare kopior som den registrerade begär eller om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

2. Kräva rättelse av dina personuppgifter.
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om rättelse rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig, om inte det finns ett behov av att förlänga tiden med ytterligare 60 dagar. Detta är möjligt om begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden.

3. Kräva radering av dina personuppgifter.

 • Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi fick ditt meddelande om radering ta bort dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid behov kan tiden komma att förlängas med ytterligare 60 dagar. Detta är möjligt om begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden.
 • Det kan finnas anledningar som gör att vi inte omedelbart kan och får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål och informera dig om den lagliga grunden och relevanta ändamålet för fortsatt behandling.

4. Kräva begränsning av behandling.

 • Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 • Veidekke kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter även görs av de bolag som Veidekke har lämnat ut dina personuppgifter till (se punkt 5 ovan).

5. Kräva dataportabilitet.

 • Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill veta mer!

6. Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

 • Du kan invända mot att behandling sker om den baseras på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om så är fallet kommer vi att informera dig om skälen.

7. Kräva att vi upphör att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

 • Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring genom att skicka ett mail till dataskyddsombudet. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

8. Klaga på vår behandling av dina personuppgifter och efterlevnad av lag till Datainspektionen.

 • Du har rätt att klaga på den behandling vi utför av dina personuppgifter till Datainspektionen, om du tycker att vi bryter mot Informationsskriften, inte uppfyller dina rättigheter eller på annat sätt agerar i strid mot gällande lag.

Om du vill använda någon av dina rättigheter ovan är du välkommen att kontakta Veidekkes dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter finns i punkt 11.

8. Säkerhet
Bolaget uppfyller vid var tid gällande lagkrav på säkerhet avseende behandlingen av dina personuppgifter och har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, modifiering och radering. Åtgärder som vidtagits är bl.a. kryptering, antivirusskydd, brandväggar och behörighetsbegränsning samt strikt behörighetsbegräsning om nödvändigt etc.

9. Ändringar i Informationsskriften
Om vi gör väsentliga ändringar i Informationsskriften kommer vi att kontakta dig på lämpligast sätt, antingen genom att skicka dig ett e-postmeddelande till dig eller genom en pop-up med information innan det att du får åtkomst till Paviljongens webbplats. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg och i vissa fall först när ändringarna är gjorda. Vi ber dig därför att alltid läsa alla våra meddelanden noggrant.
Du kan alltid nyttja dina rättigheter som registrerad (se punkt 7 ovan) om du inte vill godta de nya villkoren för behandling av personuppgifter.

10. Information om cookies, annan teknik och tredje parts datainsamling
Hemsidan för Paviljongen använder cookies. Se vår separata cookiepolicy för mer information om vår hantering av insamlad information!
För mer information om användningen av cookies och hur man kan blockera cookies, besök Allaboutcookies.org och Youronlinechoices.eu.

11. Kontaktuppgifter
Tack för att du har läst vår Informationsskrift. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

Personuppgiftsansvarig
Veidekke Bostad AB
Postadress
Box 1503
172 29 Sundbyberg, Sverige

Telefon
08 635 61 00

Dataskyddsombud
dataskyddsombudet.bostad@veidekke.se